Thursday, January 28, 2016

RAHSIA MENJEMPUT RAHMAT -HARLIS KURNIAWAN

DIBELI PADA 12 FEBRUARI 2015
MEDAN MARA

Nikmat Allah kepada manusia sangat banyak. Satu daripadanya adalah menanam rasa belas kasih (rahmat) ke dalam hati mereka. Namun rasa belas kasih dalam hati manusia tidak sentiasa ada, kerana perasaan itu berkait rapat dengan iman yang adakalanya turun naik. Malanglah orang yang dicabut rasa belas kasih dari hatinya.

Walaupun demikian, selagi tubuh masih bernafas, kita tetap berpeluang meraih rahmat daripada Allah. Kita tidak boleh berputus asa dalam mengharapkan rahmat Allah kerana rahmat Allah itu meliputi setiap makhluk-Nya. Buku ini memandu kita bagaimana untuk menjemput rahmat agar kita sentiasa tergolong dalam insan yang sentiasa bernaung dalam rahmat dan hidayah-Nya.

Kita tahu betapa pentingnya rahmat Allah kepada kita.  Dengan rahmat inilah kita mampu berkasih sayang dan dengan rahmatNya lah kita akan beroleh keselamatan pada hari kiamat.   Malah masuk atau tidak kita ke dalam Syurga sangat bergantung kepada rahmat Allah.

Terdapat 8 cara untuk menjemput rahmat Allah:

1.           Taat kepada Allah dan Rasulullah
Kenapa :  Kerana Allah adalah pemilik rahmat dan RasulNya diutus ke muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam.
FirmanNya : tiadalah kami mengutus engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat dari sekalian alam (Ai-Anbiya’ 21:07)

2.           Bertakwa kepada Allah
Orang yang bertakwa takut kepada Allah dan hanya memohon kepadaNya. Bila rasa takwa memenuhi hati maka anggota  akan melakukan kebaikan dan mereka akan mendapat rahmat Allah

FirmanNya : Inilah Kitab (Al-Quran) yang Kami telah turunkan, yang diberkati.  Oleh itu, hendaklah kamu menurutinya; dan bertakwalah kepada Allah mudah-mudahan kamu beroleh rahmat.
(Al-An’am 6:155)

3.           Mengasihi orang lain
Mengasihi saudara, suka menolong orang miskin dan menyayangi kanak-kanak berhak mendapat kasih saying Allah.

Daripada Abdullah Ibn Amru, Rasulullah SAW bersabda: Orang yang memiliki rasa belas kasih, dia akan dikasihi Allah.  Kasihilah orang yang ada di bumi, maka kamu semua akan dikasihi oleh yang ada di langit (Riwayat Tirmizi).

Walau bagaimanapun kaum muslimin tidak boleh membela musuh Allah sehingga mengorbankan saudara semuslim dengan alasan mengasisi sesama makhluk.  Kaum muslimin disarankan  bersikap tegas kepada orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama Muslim.

Firman Allah (Nabi Muhamamd itu Rrasulullah; dan orang yang bersamanya bersikap keras terhadap orang kafir, dan sebaliknya berkasih sayang sesama sendiri.

4.           Membaca dan mendengar Al-Quran
Al-Quran adalah rahmat bagi seluruh alam.  Orang yang mendengar bacaan Al-Quran dan mentadabur isinya akan mendapat rahmat Allah.

Allah berfirman:  Dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia serta diamlah supaya kamu beroleh rahmat (Al-A’raf 7:204)

5.           Selalu beristighfar
Tiada orang yang bersih daripada dosa melainkan rasul-rasul yang maksum. 

Rasulullah SAW bersabda:
Demi Zat yang jiwaku berada dalam gengamanNya.  Jika kamu semua tidak berdosa, tentulah Allah akan menghilangkan kamu semua dan mendatangkan suatu kaum yang berdosa.  Lalu mereka memohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka (Riwayat Muslim)

Dengan demikian, setiap ornag disarankan beristigfar atas dosa yang dilakukannya.  Allah memberitahu, istighfar adalah jalan menuju keampunan dan jalan mendapatkan  rahmat Allah.

Firman Allah : Alangkah baiknya kalau kamu memohon ampun kepada Allah supaya kamu diberi rahmat *An-Naml 27:46)

6.           Berbuat baik kepada orang lain
Islam mendorong umatnya berbuat baik sesama manusia.  Hanya orang yang dalam hatinya mempunyai rasa belas kasihan yang mampu melakukannya.  Maka orang ini berhak mendapat rahmat Allah atas segala kebikannya.

Allah berfirman;  Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang memperbaiki amalannya (Al-A’raf &:56)

7.           Berpegang kepada Allah dan agamaNya
Setiap Muslim wajib berpegang kepad agama Islam.

Firman Allah : maka berpegang teguhlah engkauy kepada Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu.  Sesunggunya engkauy berada di atas jalan yang kurus (As-Zukhruf 43:43)

Berpegang teguh kepada agama menjadi penyebab untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat.  Kesannya dapat dilihat pada individu dan masyarakat dalam segenap lapangan kehidupan.  Ini ekrana ornag yang berpegang teguh pada agama akan emndapat rahmat Allah.

Firman Allah : oleh itu, ornag yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepasda (ajartan Al0Qiran) ini, maka Allah akan memesukkan mereka ke dalam rahmatNya (iaitu syurga) dan limpah kurniaNya  (yang tidak terbatas) , dan Allah akan embimbing mereka ke jalan yang lurus (agama Islam) yang menuju kepadaNya (An-Nisa’ 4:175)

8.           Berzikir kepada Allah
Berzikir bermakna, mengaggung, memuji dan menyanjung Allah dengan namaNya yang mulai dan sifat-sifatNya yang suci.  Membaca Al-Quran termasuk salah satu bentuk berzikir kepada Allah selain berdoa dan bertasbih.

Daripada Abu Huirairah Nabi SAW bersabda:
Tidaklah satu kaum berkumpul dalam sebuah rumah daripada rumah Allah.  Mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya kecuali ketenangan turun kepada mereka, rahmat menyelimuti mereka, para malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyebut mereka di kalangan para malaikat yang ada disisiNya (Riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah)


Adalah sukar bagi kita menjemput rahmat Allah jika hati  kita belum dipenuhi oleh rasa kasih terhadap makhluk Allah yang lain.  Dengan itu perlu bagi kita mengusahakan rasa kasih terhadap makhluk Allah yang lain ke dalam diri kita terlebih dahulu.

No comments:

Post a Comment